Ocitli jste se na křižovatce života a nevíte jak dál ? Pak vězte, že nic není náhoda, ani to, že vás osud dovedl na tyto stránky. 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Provozovatel webové stránky www.vykladkaret-opava.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován v dokumentu níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mária Moslerová se sídlem Mostní 38, Opava, 74601  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou 

Mária Moslerová
Mostní 38, Opava, 746 01
tel. 608 730 096
email: mariemoslerova@seznam.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, datum narození, email, telefonní číslo, adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

  IV. Doba uchovávání údajů

  Po dokončení objednávky osobní údaje správce vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

  VI. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený.

   VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

   1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
   3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   Správce využívá zabezpečení údajů, např. použití antivirových programů, bezpečná přístupová hesla. 

   VIII. Závěrečná ustanovení

   1. Ústní dohodou objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   2. S těmito podmínkami souhlasíte vyjadřením svého souhlasu prostřednictvím emailu nebo ústní dohodou.  Vyjádřením svého souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

 

 

Lidé nepotřebují vždycky radu.
Někdy potřebují ruku, která je podrží.
Ucho, které je vyslechne.
srdce, které jim porozumí.

Menu

Copyright © 2024. Created by Designforyou